Introduction

Nizozemska Komisija za naknadu štete Potočari je nezavisni izvršilac građanskopravne uredbe Srebrenica. Na ovoj stranici između ostalog možete pronaći informacije o sadržaju uredbe i postupak zahtjeva.

FAQ

Kada mogu predati zahtjev?

Ova građanskopravna uredba (& obrazloženje) služi za sprovedbu presude Vrhovnog suda Nizozemske od 19. jula 2019. godine. U svojoj presudi Vrhovni sud je odredio odgovornost Države na 10 posto štete koju su pretrpjeli srodnici stradalih muških izbjeglica koji su u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine boravili u bazi nizozemskog bataljona u Potočarima.

Građanskopravna uredba srodnicima muških žrtava omogućava da prime naknadu štete na brz i pristupačan način i ukoliko je poželjno bez potrebe angažovanja advokata. Ovom uredbom ćete izbjeći često dugotrajan i složen sudski postupak utvrđivanja štete koji obuhvata brojne troškove. Građanskopravna uredba se oslanja na fiksne iznose odštete, koje je odredila država Nizozemska. Za suprugu ili partnera žrtve je iznos odštete € 15.000. Dijete, roditelj, brat ili sestra žrtve dolaze u obzir za naknadu koja iznosi € 10.000.

Morate ispuniti nekoliko uslova da biste došli u obzir za naknadu štete.
Srodnici koji imaju porodični odnos prvog stepena sa više od jedne žrtve, mogu podnijeti više zahtjeva za naknadu štete. Pod porodičnim odnosom prvog stepena podrazumijeva se odnos supružnika ili partnera i odnos roditelja i djece.
Naprimjer, majka koja je izgubila supruga i sina, može primiti naknadu štete za oba člana porodice, kao i roditelj koji je izgubio više djece. Za svaku žrtvu je potrebno podnijeti odvojen zahtjev.

Moguće je da smatrate da ste pretrpjeli štetu veću od navedena dva iznosa. Vama ostaje otvorena mogućnost za pokretanje građanskog postupka protiv države Nizozemske radi moguće naknade. U tom slučaju nema potrebe za podnošenjem zahtjeva prema ovoj uredbi.

Samo srodnici koji su pretrpjeli štetu uslijed smrti muške izbjeglice koja je u poslijepodnevnim satima 13. jula 1995. godine boravila u bazi nizozemskog bataljona. Ove uredba nije primjenjiva na nasljednika srodnika koji su navedeni u uredbi.

Ukoliko dolazite u obzir za naknadu štete, bit će Vam ponuđen ugovor o nagodbi za žrtvu na koju se odnosi Vaš zahtjev. Potpisivanje ugovora o nagodbi ima posljedice za Vas. Kao prvo: dobivate naknadu štete.  Drugo, više ne možete uspješno podnijeti tužbu građanskom sudu protiv države Nizozemske zbog protupravnog postupanja, kako je utvrđeno u presudi od 19. jula 2019. godine, kada je u pitanju žrtva za čiju smrt će Vam biti isplaćena naknada za štetu.

U rubrici zahtjevi ćete pročitati na koji način započinjete postupak zahtjeva. Popunite obrazac za zahtjev. Dužni ste sa dokumentima učiniti vjerovatnim da ispunjavate uslove navedene u uredbi. U rubrici dokumenti možete pročitati koje pismene dokumente tražimo od Vas. Priložite odgovarajuće dokumente.

Takođe možete pročitati našu brošuru

Brošura (PDF: 198.5 KB)