Veelgestelde vragen

Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende onderwerpen: 1. De civielrechtelijke regeling Srebrenica 2. Een verzoek indienen 3. De Netherlands Compensation Commission Potočari

FAQ

De civielrechtelijke regeling Srebrenica

Het is een schaderegeling van de Nederlandse Staat. De regeling biedt nabestaanden van de slachtoffers de mogelijkheid om laagdrempelig, buitengerechtelijk en zonder tussenkomst van advocaten een schadevergoeding te ontvangen. Als u gebruik maakt van deze regeling hoeft u niet de lange en kostbare weg via de rechter te bewandelen om vast te laten stellen hoe hoog uw schade is. De regeling gaat uit van standaard schadevergoedingsbedragen die door de Nederlandse Staat zijn vastgesteld.

U kunt een verzoek indienen als u:

  • Echtgenote was van een slachtoffer toen hij overleed.
  • Een samenlevingsrelatie had met een slachtoffer van ten minste drie jaar toen hij overleed.
  • Een samenlevingsrelatie had met een slachtoffer van minder dan drie jaar toen hij overleed en uit deze relatie een kind is geboren.
  • Een kind ben van een slachtoffer.
  • Een ouder bent van een slachtoffer.
  • Een broer of zus bent van een slachtoffer.

Onder ‘toen hij overleed’ wordt verstaan ‘op 13 juli 1995’. De exacte datum van overlijden van een slachtoffer is doorgaans niet met zekerheid vast te stellen.

De schaderegeling voorziet in een schadevergoeding van € 15.000,- als u een huwelijksrelatie of samenlevingsrelatie met een slachtoffer als bedoeld in de regeling had. Kind, ouder, broer of zus kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding van € 10.000,-. U kunt op grond van de schaderegeling geen aanspraak maken op een hoger bedrag aan schadevergoeding.

U dient een volledig en correct ingevuld verzoekformulier in te leveren. Daarnaast moet u bij het verzoekformulier een aantal documenten bijsluiten. Deze staan in detail vermeld op de pagina ‘Verzoeken‘ stap 2.

We vragen een identiteitsbewijs om zeker te kunnen stellen dat niemand anders dan uzelf een verzoek namens u indient. We vragen documenten op grond waarvan u aannemelijk kunt maken dat u een in de regeling bedoelde familierelatie met het slachtoffer heeft om er zeker van te kunnen zijn dat alleen mensen die recht hebben op een vergoeding op grond van de regeling, er ook voor in aanmerking komen.

Ja, u kunt een verzoek indienen. We handelen in dat geval naar bevind van zaken. Uw verzoek begint met het indienen van het verzoekformulier. In de ‘open ruimte’ op het verzoekformulier kunt u een toelichting geven op uw situatie.

U kunt een verzoek op grond van de schaderegeling bij ons indienen vanaf 15 juni 2021 tot en met 14 juni 2023. Nieuwe verzoeken ingediend op 15 juni 2023 of later nemen wij niet meer in behandeling.

FAQ

Een verzoek indienen

U kunt een verzoek voor de civielrechtelijke regeling Srebrenica alleen indienen bij de Netherlands Compensation Commission Potočari.

Voor het indienen van een verzoek heeft u een standaard verzoekformulier nodig. U kunt dit formulier downloaden van deze website. U kunt het verzoekformulier ook per post, fax, e-mail aanvragen, of via het formulier verzoek om informatiedat u op deze website vindt.

Ja, dat kan. Nabestaanden die met meer dan één slachtoffer een eerstegraads familierelatie hebben kunnen meer dan één verzoek voor een schadevergoeding indienen. Onder eerstegraads familierelatie wordt de relatie tussen echtgenoten of partners en de relatie tussen ouders en kinderen verstaan. Zo kan bijvoorbeeld een moeder die haar echtgenoot en zoon is verloren voor deze beide familieleden een schadevergoeding ontvangen, evenals een ouder die meerdere kinderen is verloren. Voor elk slachtoffer dient separaat een verzoek te worden ingediend.

U kunt een verzoek indienen. U moet met schriftelijke bewijsstukken aannemelijk maken dat u werkelijk schade hebt geleden.

U kunt tegen afwijzing van uw verzoek geen bezwaar en beroep indienen. U kunt wel bij de civiele rechter een procedure aanspannen tegen de Nederlandse Staat voor eventuele schadevergoeding.

Uw bewezen erfgenaam/erfgenamen ontvangen de schadevergoeding als u overlijdt tijdens de behandeling van het verzoek. Er gelden 2 voorwaarden: u moet een verzoek hebben ingediend en u komt voor de schadevergoeding in aanmerking.

Na ontvangst van uw complete verzoek zal de procedure ongeveer drie maanden in beslag nemen.

Ja. U kunt een verzoek indienen. We handelen in dat geval naar bevind van zaken. Uw verzoek begint met het indienen van het verzoekformulier. In de ‘open ruimte’ op het formulier kunt u een toelichting geven op uw situatie.

We nemen contact met u op als er tijdens de beoordeling vragen ontstaan. Wilt u zelf iets wijzigen, dan kan dat. Neem dan eerst contact met ons op. Vraag dan eerst via het formulier ‘verzoek om informatie‘ op deze website om teruggebeld te worden.

Het is niet nodig het verzoek opnieuw in te dienen. Wanneer uw verzoek niet compleet is of wanneer er tijdens de beoordeling vragen ontstaan, nemen we contact met u op.

We hebben onderzoek laten verrichten naar de aanwezigheid van de mannelijke vluchtelingen die op de bewuste dag op de compound van Dutchbat in Potočari waren. We vergelijken de resultaten van het onderzoek met de gegevens die u over het slachtoffer invult. Als er vragen zijn over de aanwezigheid van uw familielid op de compound in de namiddag van 13 juli 1995, nemen we met u contact op.

FAQ

Netherlands Compensation Commission Potočari

We zijn de onafhankelijke uitvoerder van de schaderegeling die voortkomt uit het arrest van 19 juni 2019 van de Hoge Raad. Nabestaanden van de slachtoffers die in de namiddag van 13 juli 1995 op de compound van Dutchbat in Potočari verbleven, kunnen bij ons een verzoek voor een schadevergoeding indienen.

We zijn verantwoordelijk voor:

  • Het ontvangen en registreren van uw verzoek voor een schadevergoeding.
  • Het beoordelen van ingediende verzoeken.
  • Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met u als verzoeker, het afwijzen van uw verzoek of het opvragen van nadere informatie bij u en op basis daarvan aanvullend beslissen over uw verzoek.

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de civielrechtelijke regeling. Deze is opgesteld door het ministerie van Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst door u en door ons zal het ministerie van Defensie zorgdragen voor de uitbetaling.

De civielrechtelijke regeling biedt nabestaanden van de mannelijke slachtoffers de mogelijkheid om laagdrempelig, buitengerechtelijk en – indien gewenst – zonder tussenkomst van advocaten een eenmalige schadevergoeding te ontvangen. Als u gebruik maakt van deze regeling hoeft u niet de lange en kostbare weg via de rechter te bewandelen om vast te laten stellen hoe hoog uw schade is.

We kunnen u op diverse wijzen ondersteunen bij uw verzoek. U kunt op ons kantoor in Sarajevo of in Den Haag met vragen terecht. U kunt ons mailen, faxen of per post benaderen of vragen om te worden teruggebeld. Op onze website staat gedetailleerde informatie over de verzoekprocedure en een ‘verzoek om informatie‘ formulier waarmee u informatie kunt aanvragen.