Veelgestelde vragen

Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende onderwerpen:
1. De civielrechtelijke regeling Srebrenica
2. Een verzoek indienen
3. Sluitingsdatum voor het indienen van een verzoek
4. De Netherlands Compensation Commission Potočari

FAQ

De civielrechtelijke regeling Srebrenica

Het is een schaderegeling van de Nederlandse Staat. De regeling biedt nabestaanden van de slachtoffers de mogelijkheid om laagdrempelig, buitengerechtelijk en zonder tussenkomst van advocaten een schadevergoeding te ontvangen. Als u gebruik maakt van deze regeling hoeft u niet de lange en kostbare weg via de rechter te bewandelen om vast te laten stellen hoe hoog uw schade is. De regeling gaat uit van standaard schadevergoedingsbedragen die door de Nederlandse Staat zijn vastgesteld.

U kunt een verzoek indienen als u:

  • Echtgenote was van een slachtoffer toen hij overleed.
  • Een samenlevingsrelatie had met een slachtoffer van ten minste drie jaar toen hij overleed.
  • Een samenlevingsrelatie had met een slachtoffer van minder dan drie jaar toen hij overleed en uit deze relatie een kind is geboren.
  • Een kind ben van een slachtoffer.
  • Een ouder bent van een slachtoffer.
  • Een broer of zus bent van een slachtoffer.

Onder ‘toen hij overleed’ wordt verstaan ‘op 13 juli 1995’. De exacte datum van overlijden van een slachtoffer is doorgaans niet met zekerheid vast te stellen.

De schaderegeling voorziet in een schadevergoeding van € 15.000,- als u een huwelijksrelatie of samenlevingsrelatie met een slachtoffer als bedoeld in de regeling had. Kind, ouder, broer of zus kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding van € 10.000,-. U kunt op grond van de schaderegeling geen aanspraak maken op een hoger bedrag aan schadevergoeding.

Onder de UN-compound wordt in de uitspraak van de rechter en in de civielrechtelijke regeling verstaan het fabrieksterrein in Potočari waar voor de oorlog een batterij- en accufabriek gevestigd was. Op dit voormalige fabrieksterrein, gelegen aan de rechter kant van de weg van Srebrenica naar Bratunać, bevonden zich een assemblagehal, loodsen en een kantorengebouw. Vanaf april 1994 was hier het hoofdkwartier van Dutchbat gevestigd. Kenmerkend voor de compound waren de zeer grote hallen van de batterijfabriek waarin Dutchbat de voertuigen had staan. Aan de voorzijde van deze hallen was een groot grasveld. Het terrein van de UN compound was afgezet met een hoog hekwerk. Aan de randen van het hekwerk waren bewakingsposten van Dutchbat ingericht.

Tegenwoordig maakt de voormalige accufabriek in Potočari onderdeel uit van  het Memorial Center Srebrenica-Potocari Monument en de begraafplaats voor de slachtoffers van de genocide van 1995.

De civielrechtelijke regeling heeft betrekking op de circa 350 mannelijke vluchtelingen die in de namiddag van 13 juli 1995 op de UN compound waren. Afgezet tegen het totale aantal slachtoffers van de genocide is dat een beperkte groep. De rechter heeft geoordeeld dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor het lot van de groep mannelijke vluchtelingen, die zich in de namiddag van 13 juli 1995 nog in de hallen van de voormalige batterij- en accufabriek bevonden. Volgens het oordeel van de rechter heeft Dutchbat onrechtmatig gehandeld ten opzichte van deze groep mannen. Dutchbat had deze mannen namelijk de keuze moeten bieden om achter te blijven in de hallen. Door die keuze niet te bieden heeft men deze mannen een (kleine) kans onthouden uit handen te blijven van de Bosnische Serven. In de grote hallen van de voormalige batterij- en accufabriek die nu tot de UN compound behoorden, waren de mannelijke vluchtelingen immers aan het zicht van de Bosnische Serviërs onttrokken.

U dient een volledig en correct ingevuld verzoekformulier in te leveren. Daarnaast moet u bij het verzoekformulier een aantal documenten bijsluiten. Deze staan in detail vermeld op de pagina ‘Verzoeken‘ stap 2.

We vragen een identiteitsbewijs om zeker te kunnen stellen dat niemand anders dan uzelf een verzoek namens u indient. We vragen documenten op grond waarvan u aannemelijk kunt maken dat u een in de regeling bedoelde familierelatie met het slachtoffer heeft om er zeker van te kunnen zijn dat alleen mensen die recht hebben op een vergoeding op grond van de regeling, er ook voor in aanmerking komen.

Ja, u kunt een verzoek indienen. We handelen in dat geval naar bevind van zaken. Uw verzoek begint met het indienen van het verzoekformulier. In de ‘open ruimte’ op het verzoekformulier kunt u een toelichting geven op uw situatie.

U kunt een verzoek op grond van de schaderegeling bij ons indienen vanaf 15 juni 2021 tot en met 14 juni 2023. Nieuwe verzoeken ingediend op 15 juni 2023 of later nemen wij niet meer in behandeling.

FAQ

Een verzoek indienen

U kunt een verzoek voor de civielrechtelijke regeling Srebrenica alleen indienen bij de Netherlands Compensation Commission Potočari.

Voor het indienen van een verzoek heeft u een standaard verzoekformulier nodig. U kunt dit formulier downloaden van deze website. U kunt het verzoekformulier ook per post, fax, e-mail aanvragen, of via het formulier verzoek om informatiedat u op deze website vindt.

Ja, dat kan. Nabestaanden die met meer dan één slachtoffer een eerstegraads familierelatie hebben kunnen meer dan één verzoek voor een schadevergoeding indienen. Onder eerstegraads familierelatie wordt de relatie tussen echtgenoten of partners en de relatie tussen ouders en kinderen verstaan. Zo kan bijvoorbeeld een moeder die haar echtgenoot en zoon is verloren voor deze beide familieleden een schadevergoeding ontvangen, evenals een ouder die meerdere kinderen is verloren. Voor elk slachtoffer dient separaat een verzoek te worden ingediend.

U kunt een verzoek indienen. U moet met schriftelijke bewijsstukken aannemelijk maken dat u werkelijk schade hebt geleden.

Na ontvangst van uw complete verzoek is de streeftermijn van behandeling ongeveer drie maanden. U moet momenteel rekening houden met een termijn van zes maanden, omdat er heel veel verzoeken zijn ingediend. Als aanvullende informatie nodig is geldt de streeftermijn vanaf het moment dat alle informatie is ontvangen.

De commissie heeft ruim 7000 verzoeken ontvangen. Het is onze taak om ieder verzoek zeer zorgvuldig te behandelen. Dit kost veel tijd. Dat kan ertoe leiden dat u een lang tijd niets van ons hoort. Dit betekent niet er bijvoorbeeld informatie in uw verzoek ontbreekt. Mocht er iets ontbreken of niet duidelijk zijn in uw verzoek dan melden wij ons bij u. U hoeft dus geen contact met het NCCP op te nemen.

U kunt tegen afwijzing van uw verzoek geen bezwaar en beroep indienen. U kunt wel bij de civiele rechter een procedure aanspannen tegen de Nederlandse Staat voor eventuele schadevergoeding.

Uw bewezen erfgenaam/erfgenamen ontvangen de schadevergoeding als u overlijdt tijdens de behandeling van het verzoek. Er gelden 2 voorwaarden: u moet een verzoek hebben ingediend en u komt voor de schadevergoeding in aanmerking.

We nemen contact met u op als er tijdens de beoordeling vragen ontstaan. Wilt u zelf iets wijzigen, dan kan dat. Neem dan eerst contact met ons op. Vraag dan eerst via het formulier ‘verzoek om informatie‘ op deze website om teruggebeld te worden.

Het is niet nodig het verzoek opnieuw in te dienen. Wanneer uw verzoek niet compleet is of wanneer er tijdens de beoordeling vragen ontstaan, nemen we contact met u op.

We hebben onderzoek laten verrichten naar de aanwezigheid van de mannelijke vluchtelingen die op de bewuste dag op de compound van Dutchbat in Potočari waren. We vergelijken de resultaten van het onderzoek met de gegevens die u over het slachtoffer invult. Als er vragen zijn over de aanwezigheid van uw familielid op de compound in de namiddag van 13 juli 1995, nemen we met u contact op.

FAQ

Sluitingsdatum voor het indienen van een verzoek

Verzoeken voor schadevergoeding die op of na 15 juli worden ingediend zal de commissie niet in behandeling nemen. U ontvangt geen schriftelijke bevestiging van ontvangst van uw verzoek.

U krijgt van de commissie een ontvangstbevestiging. Uw verzoek wordt volgens de procedure in behandeling genomen.

U heeft voor 15 juni uw verzoek ingediend. Voor u geldt de normale procedure. De aanvullende informatie kunt u na 15 juni indienen.

U heeft voor 15 juni uw verzoek ingediend. Dan geldt de normale procedure. In dit geval nemen wij contact met u op. Ook kunt u via het formulier ‘verzoek om informatie’ op deze website vragen om teruggebeld te worden.

 

Als u vragen heeft over een verzoek dat is ingediend voor 15 juni kunt u bij één van onze kantoren terecht. Maak hiervoor een afspraak per telefoon. U kunt ons ook mailen, faxen of per post benaderen.

Nee, als uw verzoek voor 15 juni is ingediend ontvangt u binnen een maand de ontvangstbevestiging. De commissie heeft veel verzoeken in behandeling. Daardoor kan het enkele maanden duren voor u een reactie van ons op uw verzoek ontvangt. U kunt altijd contact met ons opnemen via e-mail, fax, post of telefoon om te informeren naar de status van uw verzoek.

FAQ

Netherlands Compensation Commission Potočari

We zijn de onafhankelijke uitvoerder van de schaderegeling die voortkomt uit het arrest van 19 juni 2019 van de Hoge Raad. Nabestaanden van de slachtoffers die in de namiddag van 13 juli 1995 op de compound van Dutchbat in Potočari verbleven, kunnen bij ons een verzoek voor een schadevergoeding indienen.

U krijgt van de commissie een ontvangstbevestiging. Uw verzoek wordt volgens de procedure in behandeling genomen.

U heeft voor 15 juni uw verzoek ingediend. Voor u geldt de normale procedure. De aanvullende informatie kunt u na 15 juni indienen.

U heeft voor 15 juni uw verzoek ingediend. Dan geldt de normale procedure. In dit geval nemen wij contact met u op. Ook kunt u via het formulier ‘verzoek om informatie’ op deze website vragen om teruggebeld te worden.