Voorwaarden

Wat moet u weten vóór u een verzoek indient. U krijgt een vaststellingsovereenkomst aangeboden als u in aanmerking komt voor de schadevergoeding voor het slachtoffer waar uw verzoek betrekking op heeft. Dit is een document met afspraken. Eén daarvan is dat u de schadevergoeding ontvangt tegen finale kwijting. Dat houdt in dat u niet meer met succes bij de civiele rechter een vordering kunt indienen voor de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat voor het lot van uw familielid dat in de namiddag van 13 juli 1995 op de Dutchbat compound in Potočari verbleef, voor wiens overlijden de schadevergoeding aan u wordt uitgekeerd.

Wat moet u nog meer over de regeling weten

  • Op grond van de Regeling kan een broer of zus van een slachtoffer die een vergoeding toegekend heeft gekregen, geen tweede vergoeding ontvangen. Alleen de echtgenote of partner, de ouders en kinderen die met meer dan één slachtoffer een eerstegraads familierelatie hebben, kunnen meer dan één schadevergoeding ontvangen. Dit betekent: Als u als broer of zus de vaststellingsovereenkomst ondertekent, komt u niet in aanmerkingen voor een andere schadevergoeding. Als u als eerstegraads familielid de vaststellingsovereenkomst ondertekent, kunt u geen schadevergoeding meer krijgen voor uw broer of zus.
  • Als u met meer dan één slachtoffer een eerstegraads familierelatie heeft kunt u meer dan één verzoek voor een schadevergoeding indienen. U dient voor elk slachtoffer separaat een verzoek in te dienen.
  • De hoogte van de vergoeding die u kunt krijgen op grond van de schaderegeling staat vast. U kunt op grond van de regeling geen aanspraak maken op een hoger schadevergoedingsbedrag.
  • De mogelijkheid tot het indienen van een verzoek kunt u niet overdragen aan een ander en de regeling staat niet open voor erfgenamen van de in de regeling genoemde nabestaanden.
  • Als u het verzoek heeft ingediend en voor de schadevergoeding in aanmerking komt, ontvangen in het geval van uw overlijden uw bewezen erfgenaam/erfgenamen de schadevergoeding.
  • Als u een verzoek indient, verklaart u bekend te zijn met ‘het uitvoeringsprotocol’ en gaat u akkoord met de daarin genoemde verplichtingen. Lees het uitvoeringsprotocol.
  • U kunt geen bezwaar en/of beroep indienen als uw verzoek wordt afgewezen.

FAQ

Wij vragen van u een aantal documenten. Waarom?

  • Met het identiteitsbewijs kunt u aantonen dat u zelf het verzoek indient.
  • De documenten waarmee u aannemelijk moet maken dat u een familierelatie met het slachtoffer had/heeft, zorgen ervoor dat alleen mensen die op grond van de regeling recht hebben op een vergoeding er ook voor in aanmerking komen.
  • Waar gebruik wordt gemaakt van getuigenverklaringen om aannemelijk te maken dat men aan een van de voorwaarden voor een vergoeding voldoet, moeten het verklaringen zijn van tenminste twee getuigen die ten overstaande van een gemeenteambtenaar of notaris werden afgelegd. Dat vragen we om de betrouwbaarheid van de verklaringen beter te kunnen beoordelen.

Uitvoeringsprotocol

In het uitvoeringsprotocol vindt u een gedetailleerde uitwerking van onze werkwijze. Lees het uitvoeringsprotocol. Als u een verzoek indient, verklaart u bekend te zijn met ‘het uitvoeringsprotocol’ en gaat u akkoord met de daarin genoemde verplichtingen.