Behandeling

Alleen verzoeken die zijn ingediend voor 15 juni 2023 nemen we in behandeling. Na ontvangst van uw complete verzoek is de streeftermijn van behandeling ongeveer drie maanden. U moet momenteel rekening houden met een termijn van zes maanden, omdat er heel veel verzoeken zijn ingediend. De zorgvuldige behandeling kost tijd. Dat kan ertoe leiden dat u een lange tijd niets van ons hoort. Dit betekent niet dat er bijvoorbeeld informatie in u verzoek ontbreekt. Mocht er iets ontbreken of niet duidelijk zijn in uw verzoek dan melden wij ons bij u.

FAQ

U ontvangt een ontvangstbevestiging zodra we het verzoek hebben geregistreerd. Als uw verzoek niet compleet is volgt een ontvangstbevestiging met de vraag om de ontbrekende informatie aan te leveren.

 

Hoe we te werk gaan kunt u lezen in het uitvoeringsprotocol.

 

Is niet direct duidelijk dat uw omgekomen familielid op de bewuste dag op de UN compound was? Maar uw familielid is volgens de betrouwbare bronnen voor het laatst gezien in Potočari? In dat geval verzoekt de commissie u om met overtuigende informatie of getuigenverklaringen aannemelijk te maken, dat het slachtoffer in de middag van 13 juli 1995 binnen de omheining van de UN compound in Potočari verbleef. Is uw familielid volgens de betrouwbare bronnen voor het laatst in de bossen gezien? In dat geval wijzen we uw verzoek af.


Belangrijk om te weten:
U dient er rekening mee te houden dat op grond van de Regeling een broer of zus van een slachtoffer die een vergoeding toegekend heeft gekregen, geen tweede vergoeding kan ontvangen. Alleen de echtgenote of partner, de ouders en kinderen die met meer dan één slachtoffer een eerstegraads familierelatie hebben, kunnen meer dan één schadevergoeding ontvangen. Dit betekent: Als u als broer of zus de vaststellingsovereenkomst ondertekent, u niet in aanmerking komt voor een andere schadevergoeding. Als u als eerstegraads familielid de vaststellingsovereenkomst ondertekent, kunt u geen schadevergoeding meer krijgen voor uw broer of zus.

We beoordelen uw informatie zoals vermeld in het verzoekformulier

 • Is het aannemelijk dat het slachtoffer op de namiddag van 13 juli 1995 op de Dutchbat compound verbleef?
 • Is er sprake van een familierelatie als genoemd in de regeling?


Alle informatie is volledig en correct

U komt in aanmerking voor de schadevergoeding.


Er zijn onduidelijkheden

We vragen u schriftelijk om aanvullende informatie te leveren.


Uw aanvullende informatie is niet overtuigend

U komt niet in aanmerking voor de schadevergoeding.

U komt in aanmerking

 • U ontvangt een aangetekende brief met onze beslissing en in tweevoud een vaststellingsovereenkomst.
 • Tekenen van de vaststellingsovereenkomst is tegen finale kwijting. Lees wat dat betekent onder voorwaarden.
 • Bent u akkoord? Vul op de overeenkomsten uw bankrekening in, onderteken beide exemplaren en stuur er één per post naar de commissie in Sarajevo (Bosnië) of Den Haag (Nederland).
 • We vragen het ministerie van Defensie het schadevergoedingsbedrag op uw bankrekening te storten.
 • U ontvangt de vergoeding binnen 4 weken nadat we de door u ondertekende vaststellingsovereenkomst hebben ontvangen.

U komt niet in aanmerking

 • U ontvangt een aangetekende brief met de vermelding van de reden(en) voor de afwijzing.
 • Bezwaar of beroep indienen is niet mogelijk.

 

Het is mogelijk maar niet aannemelijk

Is niet direct duidelijk dat uw omgekomen familielid op de bewuste dag op de UN compound was? Maar uw familielid is volgens de betrouwbare bronnen voor het laatst gezien in Potočari? In dat geval verzoekt de commissie u om met controleerbare en verifieerbare informatie of getuigenverklaringen aannemelijk te maken, dat het slachtoffer in de middag van 13 juli 1995 binnen de omheining van de UN compound in Potočari verbleef. Getuigenverklaringen of aanvullende documenten worden ook na 15 juni 2023 nog in ontvangst genomen.

Als u de aanwezigheid van een slachtoffer aannemelijk wilt maken met behulp van getuigen dan toetsen we de verklaringen zeer nauwkeurig.

De verzoekprocedure in 1 oogopslag

Infographic Nederlands (PDF: 82,7 KB)

Waar moet een getuigenverklaring aan voldoen

Wat verwachten wij van u?

 

De schadevergoeding is volgens de Regeling alleen bedoeld voor nabestaanden van slachtoffers die in de namiddag van 13 juli 1995 op de UN-compound waren. Uit de publiek betrouwbare bronnen en eigen onderzoek van de commissie is op voorhand niet duidelijk dat uw familielid op de bewuste dag op de UN-compound te Potocari was. De twee getuigenverklaringen moeten aantonen dat uw familielid in de namiddag van 13 juli 1995 binnen de omheining van de UN-compound aanwezig was. 

 • Heeft u gezien hoe het slachtoffer de UN-compound heeft verlaten? Met wie was het slachtoffer?
 • Wanneer en op welke plek heeft u het slachtoffer voor het laatst gezien? Beschrijf de plek waar dit was en het tijdstip. Hoe zag de plek er precies uit waar u het slachtoffer voor het laatst zag?
 • Welke gebeurtenissen heeft u gezien op de dag dat u Potočari verliet?
 • Heeft u gezien hoe het slachtoffer in handen van de Bosnische Serviërs is gevallen? Indien ja, beschrijf de gebeurtenis.

 

De NCCP toetst alle getuigenverklaringen zeer grondig.

FAQ

Waaraan moeten de getuigenverklaringen voldoen?

 

 • U moet minstens twee gewaarmerkte schriftelijke verklaringen van getuigen voorleggen.
 • De getuigen hebben geen verzoek voor het betreffende slachtoffer ingediend. Een getuige kan bijvoorbeeld zijn: een kennis, een aangetrouwd familielid, neef, nicht, kleinkind, grootouders.
 • Een eigen verklaring van een direct familielid die een verzoek heeft ingediend (bijvoorbeeld partner, ouder, zus, broer, kind van het slachtoffer) telt niet mee als een van de twee getuigenverklaringen.
 • Uw eigen verklaring kan alleen als ondersteuning dienen van de andere twee getuigenverklaringen en telt dus niet mee als een van de twee getuigenverklaringen.
 • De getuigen moeten uit eigen waarneming verklaren, dus niet van horen zeggen.
 • De getuigenverklaringen moeten afzonderlijk van elkaar zijn afgelegd.
 • De getuigen moeten hun verklaring afleggen ten overstaan van een gemeenteambtenaar of notaris.

 

De getuigen moeten zo uitgebreid mogelijk verklaren over wat zij weten over de aanwezigheid van het slachtoffer op 13 juli 1995 op de UN compound in Potočari. De verklaringen moeten zoveel mogelijk controleerbare en verifieerbare gegevens bevatten. De enkele verklaring dat het slachtoffer in de namiddag van 13 juli 1995 aanwezig was op de UN compound in Potočari volstaat niet.

 • Uit de verklaring moet blijken waar in Potočari het slachtoffer precies was. Daarom is het van belang dat de getuigenverklaringen zoveel mogelijk details beschrijven over de aanwezigheid van uw familielid op de UN-compound op 11, 12 en 13 juli 1995.
 • De getuigen moeten ingaan op onze vragen hieronder. De enkele verklaring dat het slachtoffer aanwezig was op de UN-compound in Potočari in de namiddag van 13 juli 1995 volstaat niet.

De verklaring van de getuige moeten feitelijke informatie bevatten en zoveel mogelijk ingaan op de volgende vragen:

 • Hoe kent de getuige het slachtoffer? Is er sprake van een familierelatie, en zo ja welke?
 • Was de getuige zelf ook op de UN compound? Zo ja, hoe is de getuige daar gekomen?
 • Was de getuige werkzaam op de UN compound? Zo ja, welke functie vervulde hij/zij?
 • Is de aanwezigheid van de getuige op de UN compound ergens gedocumenteerd?
 • Was de getuige samen met het slachtoffer toen hij op de UN compound kwam? Wanneer was dat precies?
 • Hoe zag de plek er precies uit waar de getuige en het slachtoffer aankwamen? Kan de getuige zo exact mogelijk beschrijven hoe hij/ zij en het slachtoffer de UN compound binnen zijn gegaan?
 • Als de getuige niet samen met slachtoffer aankwam, wanneer heeft de getuige het slachtoffer dan voor het eerst en voor het laatst gezien?
 • Op welke locatie heeft de getuige het slachtoffer precies gezien? Kan de getuige zo exact mogelijk beschrijven hoe de plek er uitzag waar de getuige en het slachtoffer zich bevonden toen ze elkaar hebben gezien?
 • Van wanneer tot wanneer is de getuige op de UN compound geweest? Is de getuige al die tijd in de buurt geweest van het slachtoffer of was het slachtoffer ook perioden weggeweest uit het zicht van de getuige?
 • Wanneer en hoe is de getuige zelf vertrokken uit Potočari?
 • Wat kan de getuige precies over de gebeurtenissen op 13 juli 1995 in Potočari vertellen?
 • Wat kan de getuige vertellen over de deportatie?
 • Wanneer heeft de getuige het slachtoffer voor het laatst gezien?
 • Heeft de getuige het slachtoffer zien vertrekken? Zo ja, wanneer was dat?
 • Heeft de getuige gezien hoe het slachtoffer in handen van de Bosnische Serviërs is gevallen?
 • Wanneer en langs welke weg heeft het slachtoffer de UN compound betreden? Hoe heeft de getuige van de UN compound kennisgenomen?
 • Was de getuige op de UN compound op 13 juli 1995? Wat kan de getuige precies over die dag vertellen? Kan de getuige zo gedetailleerd mogelijk verklaren over de feitelijke gebeurtenissen van die dag. Wat heeft de getuige precies gezien?