Introduction

De Netherlands Compensation Commission Potočari (NCCP) is de onafhankelijke uitvoerder van de civielrechtelijke regeling Srebrenica. Nabestaanden van een omgekomen mannelijke vluchteling die in de namiddag van 13 juli 1995 op de Dutchbat compound in Potočari verbleef, kunnen bij de NCCP een verzoek voor schadevergoeding indienen. U vindt hier informatie over onder andere de inhoud van de regeling, wanneer u in aanmerking komt en de verzoekprocedure. We verzoeken u om met name het hoofdstuk ‘Nabestaanden’ goed te lezen vóór u een verzoek indient.

De NCCP heeft sinds haar start in juni 2021 heel veel verzoeken ontvangen. De commissie beoordeelt elk verzoek zeer nauwkeurig, omdat volgens het oordeel van de rechter alleen de nabestaanden van een kleine groep slachtoffers van de genocide voor een schadevergoeding in aanmerking komen. Een aantal verzoekers heeft inmiddels een schadevergoeding toegewezen gekregen. Voor deze toewijzing geldt dat het aannemelijk is dat hun omgekomen familielid in de namiddag van 13 juli 1995 op de compound was.
Veel verzoekers zijn gevraagd om betrouwbare informatie aan te leveren. Als een verzoeker geen overtuigende informatie kan aanleveren dat zijn of haar familielid op de bewuste namiddag werkelijk bescherming heeft gezocht in de hal van de UN basis op het terrein van de voormalige accufabriek dan wijst de commissie het verzoek af.

FAQ

Wanneer kan ik een verzoek indienen?

De Staat der Nederlanden geeft met een civielrechtelijke regeling uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 19 juli 2019. Die oordeelde dat de Staat aansprakelijk is voor 10 procent van de schade van de nabestaanden van de omgekomen mannelijke vluchtelingen, die in de namiddag van 13 juli 1995 op de compound van Dutchbat in Potočari verbleven.

De civielrechtelijke regeling biedt nabestaanden van de mannelijke slachtoffers de mogelijkheid om laagdrempelig, buitengerechtelijk en – indien gewenst – zonder tussenkomst van advocaten een schadevergoeding te ontvangen. Als u gebruik maakt van deze regeling hoeft u niet de lange en kostbare weg via de rechter te bewandelen om vast te laten stellen hoe hoog uw schade is. De civielrechtelijke regeling gaat uit van standaard schadevergoedingsbedragen die door de Nederlandse Staat zijn vastgesteld. Voor een echtgenote of een partner van een slachtoffer is het bedrag € 15.000,-. Kind, ouder en broer of zus van een slachtoffer komen in aanmerking voor een vergoeding van € 10.000,-.

U moet voldoen aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een schadevergoeding. Nabestaanden die met meer dan één slachtoffer een eerstegraads familierelatie hebben kunnen meer dan één verzoek voor een schadevergoeding indienen. Onder eerstegraads familierelatie wordt de relatie tussen echtgenoten of partners en de relatie tussen ouders en kinderen verstaan. Zo kan bijvoorbeeld een moeder die haar echtgenoot en zoon is verloren voor deze beide familieleden een schadevergoeding ontvangen, evenals een ouder die meerdere kinderen is verloren. Voor elk slachtoffer dient separaat een verzoek te worden ingediend.

Het is mogelijk dat u van mening bent meer schade te hebben geleden dan de twee genoemde bedragen. Voor u blijft de weg open om een civiele procedure aan te spannen tegen de Nederlandse Staat voor eventuele schadevergoeding. In dat geval moet u geen verzoek indienen voor een schadevergoeding via deze regeling.

Alleen nabestaanden die schade hebben geleden door de dood van een mannelijke vluchteling die in de namiddag van 13 juli 1995 op de Dutchbat compound verbleef. De mogelijkheid tot het indienen van een verzoek is niet overdraagbaar. De regeling staat niet open voor erfgenamen van de in de regeling genoemde nabestaanden.

Onder de UN-compound wordt in de uitspraak van de rechter en in de civielrechtelijke regeling verstaan het fabrieksterrein in Potočari waar voor de oorlog een batterij- en accufabriek gevestigd was. Op dit voormalige fabrieksterrein, gelegen aan de rechter kant van de weg van Srebrenica naar Bratunać, bevonden zich een assemblagehal, loodsen en een kantorengebouw. Vanaf april 1994 was hier het hoofdkwartier van Dutchbat gevestigd. Kenmerkend voor de compound waren de zeer grote hallen van de batterijfabriek waarin Dutchbat de voertuigen had staan. Aan de voorzijde van deze hallen was een groot grasveld. Het terrein van de UN compound was afgezet met een hoog hekwerk. Aan de randen van het hekwerk waren bewakingsposten van Dutchbat ingericht.

Tegenwoordig maakt de voormalige accufabriek in Potočari onderdeel uit van  het Memorial Center Srebrenica-Potocari Monument en de begraafplaats voor de slachtoffers van de genocide van 1995.

De civielrechtelijke regeling heeft betrekking op de circa 350 mannelijke vluchtelingen die in de namiddag van 13 juli 1995 op de UN compound waren. Afgezet tegen het totale aantal slachtoffers van de genocide is dat een beperkte groep. De rechter heeft geoordeeld dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor het lot van de groep mannelijke vluchtelingen, die zich in de namiddag van 13 juli 1995 nog in de hallen van de voormalige batterij- en accufabriek bevonden.

Volgens het oordeel van de rechter heeft Dutchbat onrechtmatig gehandeld ten opzichte van deze groep mannen. Dutchbat had deze mannen namelijk de keuze moeten bieden om achter te blijven in de hallen. Door die keuze niet te bieden heeft men deze mannen een (kleine) kans onthouden uit handen te blijven van de Bosnische Serven. In de grote hallen van de voormalige batterij- en accufabriek die nu tot de UN compound behoorden, waren de mannelijke vluchtelingen immers aan het zicht van de Bosnische Serviërs onttrokken.

U krijgt een vaststellingsovereenkomst aangeboden als u in aanmerking komt voor de schadevergoeding voor het slachtoffer waar uw verzoek betrekking op heeft. De ondertekening van de vaststellingsovereenkomst heeft voor u consequenties.

Ten eerste: u ontvangt de schadevergoeding.

Ten tweede: u kunt niet meer met succes bij de civiele rechter een vordering indienen tegen de Nederlandse Staat voor het onrechtmatig handelen van de Staat, zoals in het arrest van 19 juli 2019 is vastgesteld, ten aanzien van het slachtoffer voor wiens overlijden de schadevergoeding aan u wordt uitgekeerd.

U leest bij verzoeken hoe u de verzoekprocedure begint. Vul een verzoekformulier in. U dient met documenten aannemelijk te maken dat u voldoet aan de voorwaarden van de regeling. U leest bij documenten welke schriftelijke stukken we van u vragen. Sluit de juiste documenten bij.

U kunt ook onze brochure lezen

Brochure Nederlands (PDF: 195,9 KB)