Introduction

De Netherlands Compensation Commission Potočari is de onafhankelijke uitvoerder van de civielrechtelijke regeling Srebrenica. U vindt hier informatie over onder andere de inhoud van de regeling en de verzoekprocedure.

FAQ

Wanneer kan ik een verzoek indienen?

De Staat der Nederlanden geeft met een civielrechtelijke regeling uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 19 juli 2019. Die oordeelde dat de Staat aansprakelijk is voor 10 procent van de schade van de nabestaanden van de omgekomen mannelijke vluchtelingen, die in de namiddag van 13 juli 1995 op de compound van Dutchbat in Potočari verbleven.

De civielrechtelijke regeling biedt nabestaanden van de mannelijke slachtoffers de mogelijkheid om laagdrempelig, buitengerechtelijk en – indien gewenst – zonder tussenkomst van advocaten een schadevergoeding te ontvangen. Als u gebruik maakt van deze regeling hoeft u niet de lange en kostbare weg via de rechter te bewandelen om vast te laten stellen hoe hoog uw schade is. De civielrechtelijke regeling gaat uit van standaard schadevergoedingsbedragen die door de Nederlandse Staat zijn vastgesteld. Voor een echtgenote of een partner van een slachtoffer is het bedrag € 15.000,-. Kind, ouder en broer of zus van een slachtoffer komen in aanmerking voor een vergoeding van € 10.000,-.

U moet voldoen aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een schadevergoeding. Nabestaanden die met meer dan één slachtoffer een eerstegraads familierelatie hebben kunnen meer dan één verzoek voor een schadevergoeding indienen. Onder eerstegraads familierelatie wordt de relatie tussen echtgenoten of partners en de relatie tussen ouders en kinderen verstaan. Zo kan bijvoorbeeld een moeder die haar echtgenoot en zoon is verloren voor deze beide familieleden een schadevergoeding ontvangen, evenals een ouder die meerdere kinderen is verloren. Voor elk slachtoffer dient separaat een verzoek te worden ingediend.

Het is mogelijk dat u van mening bent meer schade te hebben geleden dan de twee genoemde bedragen. Voor u blijft de weg open om een civiele procedure aan te spannen tegen de Nederlandse Staat voor eventuele schadevergoeding. In dat geval moet u geen verzoek indienen voor een schadevergoeding via deze regeling.

Alleen nabestaanden die schade hebben geleden door de dood van een mannelijke vluchteling die in de namiddag van 13 juli 1995 op de Dutchbat compound verbleef. De mogelijkheid tot het indienen van een verzoek is niet overdraagbaar. De regeling staat niet open voor erfgenamen van de in de regeling genoemde nabestaanden.

U krijgt een vaststellingsovereenkomst aangeboden als u in aanmerking komt voor de schadevergoeding voor het slachtoffer waar uw verzoek betrekking op heeft. De ondertekening van de vaststellingsovereenkomst heeft voor u consequenties. Ten eerste: u ontvangt de schadevergoeding. Ten tweede: u kunt niet meer met succes bij de civiele rechter een vordering indienen tegen de Nederlandse Staat voor het onrechtmatig handelen van de Staat, zoals in het arrest van 19 juli 2019 is vastgesteld, ten aanzien van het slachtoffer voor wiens overlijden de schadevergoeding aan u wordt uitgekeerd.

U leest bij verzoeken hoe u de verzoekprocedure begint. Vul een verzoekformulier in. U dient met documenten aannemelijk te maken dat u voldoet aan de voorwaarden van de regeling. U leest bij documenten welke schriftelijke stukken we van u vragen. Sluit de juiste documenten bij.

U kunt ook onze brochure lezen

Brochure Nederlands (PDF: 195,9 KB)